Disclaimer

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is. KidsMarketeers B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door ons gecreëerde website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud daarvan. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door inhoud van derden op onze website(s). KidsMarketeers behoudt zich het recht voor om zonder aankondiging of opgaaf van redenen, aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen.

Kennelijke fouten en vergissingen binden KidsMarketeers niet. Definitieve prijzen van uw betreffende producten worden door ons vermeld in uw persoonlijke offerte. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van de website(s), brochures, flyers, advertenties en overige publicaties.

Copyright

Alle rechten berusten bij KidsMarketeers B.V., tenzij anders vermeld. Materiaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht u ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website(s) van KidsMarketeers gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.

 Niets uit KidsMarketeers uitgaven mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ons openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zodanig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.